Důležité informace pro pozůstalé

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ

Při úmrtí doma:

Nejdříve zavolejte lékaře - 155.

Lékař provede ohledání zesnulého a vystaví tzv. "Ohledací list".
Dále volejte náš pohřební ústav k zajištění převozu zesnulého.

Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení:

Po obdržení oznámení o úmrtí, kontaktujte náš pohřební ústav

Náš tip: Pokud je někdo z Vaších blízkých umístěn v domově důchodců, LDN či v podobném zařízení, je dobré informovat předem personál, jakou pohřební službu jste si zvolili pro případ, že dojde k umrtí.

Mobilní číslo : +420 602 411 133

POKUD VAŠEHO ZESNULÉHO ODVEZLA JINÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA, NEŽ JAKOU JSTE SI VYBRALI VY, NEJSTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POVINNI U NÍ SJEDNAT POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ !

PRACOVNÍ VOLNO PŘI ÚMRTÍ

Znění zákona o volnu při úmrtí:
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy

  • na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
  • na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče (tchyně, tchán) a sourozence (švagr, švagrová) manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob,  na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

VDOVECKÝ DŮCHOD

Kdo má nárok na vdovský (vdovecký) důchod?

  • Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (vdova/vdovec).

 
Co je nutné k vyřízení žádosti doložit?

  • oddací list (originál)
  • úmrtní list
  • u zemřelých, kterým dosud nebyl přiznán žádný důchod, je nutno dále předložit všechny doklady týkající se zemřelého, které jsou nezbytné pro uplatnění nároku na starobní či plný nebo částečný invalidní důchod