Důležité informace pro pozůstalé

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ

Při úmrtí doma:

Nejdříve zavolejte lékaře. Během dne praktického lékaře zesnulého, po ordinačních hodinách záchrannou službu tel. 155, nebo přímo koronera, v případě úmrtí beze svědků volejte vždy přímo 155.
Lékař vystaví „List o prohlídce zemřelého“, poté zavolejte pohřební službu, nejlépe tu, kterou si vyberete k provedení obřadu a zajištění služeb.

Mobilní čísla : +420 602 411 133, +420 725 568 989, +420 603 534 066
Pevná linka : +420 499 815 633

Všechna telefonní čísla jsou pro převozy v pohotovosti NON STOP 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, pevná linka pouze v pracovní době.

Při úmrtí ve zdravotnickém či sociálním zařízení:

Oznámení o úmrtí pozůstalým zajišťuje zdravotní personál. Další služby budou provedeny na základě Vaší domluvy s vybranou pohřební službou.

Náš tip: Pokud je někdo z Vaších blízkých umístěn v domově důchodců, LDN či v podobném zařízení, je dobré informovat předem personál, jakou pohřební službu jste si zvolili pro případ, že dojde k umrtí.

POKUD VAŠEHO ZESNULÉHO ODVEZLA JINÁ POHŘEBNÍ SLUŽBA, NEŽ JAKOU JSTE SI VYBRALI VY, NEJSTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POVINNI U NÍ SJEDNAT POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ !

JAK VYBRAT SPRÁVNOU POHŘEBNÍ SLUŽBU

Pohřební obřad může zajišťovat jakákoliv pohřební služba, záleží jen na Vašem výběru. Neexistuje totiž žádná povinnost sjednávat si pohřeb u pohřební služby, která byla bez Vašeho vědomí přivolána k odvozu zesnulého. Informace o pohřebních službách získáte z jejich internetových prezentací nebo při telefonickém rozhovoru a osobní schůzce. Příjemné jednání, otevřenost a jasná konečná cena za konkrétní služby by měly být samozřejmostí.

Co vše posuzovat při výběru pohřební služby:

 • Varianty pohřbů, pohřební služba nabízí širokou škálu variant pohřbů, a proto si můžete vybrat nejvhodnější řešení.
 • Nonstop linka pro převozy zesnulých, pohřební služba provozuje nonstop linku, na kterou se pokaždé dovoláte.
 • Cena za pohřební služby, pohřební služba uvádí jasnou cenu za konkrétní pohřební služby s možností nahlédnutí do ceníku.
 • Kontrola nad zesnulým, pohřební služba má plnou kontrolu nad zesnulým od převzetí, přes smuteční obřad až po vydání urny nebo pohřbu do hrobu.
 • Doplňkové pohřební služby, pohřební služba nabízí kompletní doplňkové služby: výkopy hrobů, urny, rakve, smuteční projev, květinovou výzdobu, smuteční oznámení atd. Všechny pohřební záležitosti tak zařídíte na jednom místě.  
 • Oborové zkušenosti a zázemí, pohřební služba má dlouholetou tradici, zkušenosti v oblasti pohřebnictví a vlastní veškeré pohřební zařízení.
 • Internetová prezentace, pohřební služba má kvalitní webové stránky. Zde najdete nejen základní údaje o pohřební službě, ale i jak postupovat při objednání pohřbu nebo poradnu s užitečnými informacemi.
 • Komplexní pohřební služby, pohřební služba zajišťuje ucelené služby od A do Z a při sjednávání pohřbu Vám poradí v každé situaci.
 • Jasná smlouva, dobrá smlouva s pohřebním službou neobsahuje žádné skryté možnosti dodatečného navýšení ceny. Doporučujeme si podrobně přečíst i drobné obchodní podmínky včetně dodatku, který může obsahovat dodatečné skryté cenové navýšení.
 • Přesná specifikace, smlouva s pohřební službou obsahuje přesně specifikovaný rozsah pohřebních služeb,  které skutečně zajistí. V případě oprávněné reklamace je uveden způsob jejího vyřízení.
 • První dojem Vám napoví, dobrou pohřební službu poznáte také dle prvního kontaktu. Příjemné  a ochotné jednání zaměstnanců by mělo být samozřejmostí.

Garantujeme kvalitu svých služeb dlouholetou praxí.

SJEDNÁNÍ POHŘBU

Ke sjednání pohřbu potřebujeme následující podklady:

 • občanský průkaz objednavatele pohřbu (není podmínkou)
 • oblečení pro zesnulého - je možné předat v naší kanceláři nebo v místě úmrtí
 • fotografii zesnulého - v případě , že si přejete vytisknout parte s fotografií
 • občanský průkaz zesnulého, pokud je k dispozici

 
Pokud máte zájem o další informace, můžete zavolat přímo do naší kanceláře +420 499 815 633 nebo na mobil +420 602 411 133

PRACOVNÍ VOLNO PŘI ÚMRTÍ

Znění zákona o volnu při úmrtí:
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy

 • na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
 • na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče (tchyně, tchán) a sourozence (švagr, švagrová) manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob,  na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob.

VDOVECKÝ DŮCHOD

Kdo má nárok na vdovský (vdovecký) důchod?

 • Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (vdova/vdovec).

 
Co je nutné k vyřízení žádosti doložit?

 • Občanský průkaz vdovy / vdovce, tj. žadatele,
 • oddací list (originál),
 • úmrtní list,
 • rozhodnutí o přiznání důchodu obou manželů,
 • u zemřelých, kterým dosud nebyl přiznán žádný důchod, je nutno dále předložit všechny doklady týkající se zemřelého, které jsou nezbytné pro uplatnění nároku na starobní či plný nebo částečný invalidní důchod.

 
Kde je možno požádat o sepsání žádosti?

 • Osoba oprávněná může požádat o sepsání žádosti o tento důchod u zaměstnavatele, u něhož zemřelý(á) pracoval(a).
 • V případě, že zemřelý byl důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo nebyl zaměstnán, požádá osoba oprávněná o sepsání žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení.

POHŘEBNÉ

Kdo má nárok na pohřebné?

 • Nárok na dávku státní sociální podpory - pohřebné má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

 
Co je nutno k vyřízení žádosti doložit?

 • průkaz totožnosti žadatele
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:
 • potvrzení o studiu nebo
 • potvrzení o zdravotním stavu nebo
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo
 • potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.
 • úmrtní list
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu

 
Kde je možno o dávku požádat?

 • o pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.